Секције су ваннаставне – необавезне активности које имају за циљ пружање могућности деци/ученицима да на креативан, слободан и забаван начин развију своје потенцијале, радне навике, тимски дух, социјалне и комуникативне компетенције, креативно мишљење, као и читав низ вештина и талената, поштујући посебност сваког ученика.

Секције раде по унапред одређеном плану и програму који су саставни део Годишњег плана рада школе.У договору са родитељима и уз препоруку разредног старешине ученици се према личном афинитету и могућностима укључују у секције. Ученици могу бити укључени у максимално две секције, или слободне активности, како не би били преоптерећени.

Све ваннаставне активности ослањају се на предмете, области и подручја рада унутар редовне наставе и представљају њихов логичан след. Кроз овакав вид активности деца/ученици на спонтан и забаван начин стичу знања и вештине које су повезане и са њиховим каснијим професионалним усмеравањем .

Ове активности развијају специфичне социјалне, моторичке и когнитивне компетенције и способности, као што су:

 • Радне навике
 • Поштовање правила
 • Усвајање секвенци радних процеса
 • Тимски дух
 • Социјализацију
 • Комуникацију
 • Стрпљење
 • Фину моторику
 • Развој креативности
 • Естетске вредности
 • Толеранцију
 • Хумане вредности
 • Еколошку свест о заштити и унапређењу животне средине
 • Развијање и неговање физичких способности
 • Поткрепљење здравих животних стилова
 • Развој стваралаштва
 • Стварање културних образаца

Као и читав низ других .

Кроз неформалну атмосферу, уз дружење, музику, слободно кретање, самостални избор тема развија се пуни потенцијал ученика.

Овакав вид рада повезује школу са локалном заједницом кроз различите манифестације, изложбе, посете, приредбе и друге видове заједничких активности, чиме се сензибилише заједница и остварује идеја социјалне инклузије.

Негујући таленте, развијајући и усавршавајући вештине, продубљујући знања ученици развијају и бољу слику о себи, веће самопоштовање и сигурност чиме се стварају основе за даљи напредак.

Рад у секцијама и ваннаставним активностима се не оцењује, али указује на ученичке потенцијале а искуства из овог вида активности могу се применити у редовној настави у избору метода, облика , техника и начина рада, као и препознавању стилова учења сваког појединог ученика.

У нашој школи постоје :

 1. Спортска секција
 2. Домаћинство ( у нижим и вишим разредима )
 3. Еколошка секција
 4. Учење кроз покрет

Цртање, сликање, вајање