Образовни процес

Наставни процес, у нашој школи, започиње у предшколско-припремном одељењу, у које се дете може уписати са навршених шест година. У припремном одељењу ученик остаје једну годину, а по потреби и две године, како би се припремио за полазак у први разред.

По завршетку припремног одељења, аутоматски се дете уписује у први разред. Број одељења у једној генерацији зависи од броја уписане деце, тако да у неким генерацијама има и по два или три одељења ( на пр. два прва разреда ), док у неким има само по једно одељење.

У које одељење ће ученик бити упућен зависи од процене Стручног тима који у договору са родитељима одређује најбољи интерес детета.

У току школовања могућа је хоризонтална и вертикална покретљивост ученика, што, заправо значи, да је могуће премештање ученика из одељења у одељење или упућивање ка редовној школи, као један од циљева инклузивног образовања, у зависности од способности, знања, вештина и потреба самог ученика. Оцењивање ученика је бројчано или описно.

Настава је од првог до четвртог разреда, разредна, што значи да један наставник предаје све предмете/области.

Од петог разреда, настава је разредно-предметна, што значи да, основну групу предмета предаје разредни старешина, док вештине ( музичко, физичко и ликовно ) предају други наставници.

Поред наставника у образовно-васпитни рад са ученицима укључени су и:

 • логопед,
 • реедукатор психомоторике,
 • психолог,

а у току наставе, у циљу помоћи у области васпитног рада, укључени су и медицинска сестра или медицински техничар.

Поред редовне наставе, велика пажња поклања се и другим видовима образовних процеса, као што су допунска настава, индивидуална настава, изборна настава, велики број секција и радионица, које имају за циљ да развију креативне потенцијале и таленте ученика. Ваннаставне активности ученик у договору са родитељима бира сам према својим интересовањима и талентима.

Ученици могу остати у школи до завршетка образовног процеса, а најкасније до навршених деветнаест година. Кроз наставу, осим нових знања и искустава, ученици стичу и висок степен социјализације и социјалне компетенције, као и елементарна знања и искуства везана за елементарне радне процесе, као предуслов за професионално усмеравање и даљи наставак школовања у некој од средњих школа.

Организација наставе

Настава се планира темељно и ускалађује се потребама сваког појединачног ученика, као и очекивани исходи. Неопходна доза флексибилности односи се на методе и приступе у раду, који се усклађују са индивидуалним потребама детета.

Настава се одвија у учионицама и кабинетима. Значајно је истаћи, да се део васпитног рада спроводи у специјализованим просторима као што су сензорна соба, логопедски кабинет, логопедски кабинет и компјутерска учионица. У настави се користе савремене методе и облици рада, а наставници се перманентно едукују за примену нових технологија, те од недавно имамо и електронску – ” паметну таблу ”, једни смо од пионира у употреби рачунара у настави.

Наши наставници су и креатори неколико дидактичких компјутерских програма за учење. Такође се користи интегрисано/тематско планирање и индивидуални приступ у групном раду.

Како сарађујемо са великим бројем масовних школа, али имамо и богато искуство у сарадњи са образовним установама и институцијама у земљи и иностранству, пратимо све савремене тенденције у наставном и општем образовном процесу и редовно их укључујемо у свој рад.
У циљу постизања што бољих ефеката у раду, редовно се информишемо кроз:

 • састанке,
 • трибине,
 • конференције итд.

о свим областима везаним за дечји развој и њихова права, безбедност и интересе, како везан за наставу и наставни процес, тако и из области:

 • саветодавног рада,
 • социјалног рада,
 • медицине,
 • физичког развоја,
 • антидискриминације,
 • медијације итд.

Као база Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију, пружамо услуге извођења практичне наставе тј. огледних часова за студенте. Такође сарађујемо и са Филозофским факултетом, катедром за психологију, као и Учитељским факултетом.

Наши наставници сарађују и са свим масовним школама у локалној заједници (општина Врачар), али и шире на територији Града. Изузетну сарадњу имамо и са великим бројем стручњака различитих области, који редовно учествују у нашем раду, кроз стручна предавања за наставнике, родитеље и децу.

У циљу стицања практичних знања, део наставе обављамо кроз посете радионицама, продавницама, културним институцијама, зоолошком врту, ботаничкој башти и другим установама.Отворени смо и спремни за све видове обучавања и усмеравања у циљу постизања што бољих резултата у раду са ученицима.