Сарадници у настави

Психолог

Психолог у највећој мери реализује послове у оквиру:

 • пријема ученика у школу, када обаља разговор са родитељима ученика, прикупља потребну документацију за упис, даје основне информације о спровођењу плана и програма рада у школи, слободних активности;
 • праћења ученикових потреба и могућности учења , психолог помаже неким ученицима у савладавању начина и техника учења одређеног наставног садржаја;
 • индивидуалног и групног рада на подстицању личне компетиције ученика, социјалне комуникације, ненасилном решавању сукоба, превенције ризичних облика реаговања и понашања, професионалне орјентације ученика;
 • потреба да ученици разговарају са психологом о свом свакодневном животу, својим осећањима, размишљањима;
 • процене интелектуалног функционисања ученика;- рада стручних органа школе кроз које обавља консултативни рада са колегама, договара се о мерама за подстицање и праћење постигнућа сваког ученика;
 • учешћа са наставницима  у изради, примени и обради анкета, упитника намењених испитивању ставова ученика, наставника и родитеља, везаних за рад школе;
 • саветовања родитеља које се највећим делом односи на процену потреба ученика, као и подршци родитељу о увремењеном, конкретном и подстичућем реаговању за дете у породичном окружењу; родитељских састанака на теме које су родитељи проценили као важне и занимљиве;
 • остваривања сарадње и комуникације са просветним, социјалним, здравственим институцијама, невладиним организацијама, удружењима родитеља и свима онима који могу да допринесу развоју ученика и школе уопште.

Наведене послове психолог обавља континуирано пратећи савремене токове своје и сродних струка.
Области рада психолога школе:

 • планирање и програмирање рада и вредновање остварених резултата
 • унапређење рада и инструктивни рад са наставницима
 • рад са ученицимасарадња и рад са родитељима
 • анлитичко-истраживачки рад
 • рад у стручним органима
 • сарадња са стручним институцијама и локалном заједницом
 • стручно усавршавање
 • вођење документације
 • припрема за рад

Логопед

Циљ логопедског рада у школи је да се отклоне говорни поремећаји који отежавају вербалну комуникацију или доводе до психочких и социјалних траума ученика.

Васпитно образовни задаци су :

 • развијање говорно језичке способности до одговарајућег нивоа, које ће у границама психофизичких могућности ученика омогућити остваривање циља и задатка основног васпитања и образовања.
 • да се помоћу говора ученици социјализују и оспособљавају за свакодневни живот и рад
 • да се отклоне блажи облици говорних поремећаја који представљају сметњу успешној говорној комуникацији у школи и ван ње.
 • да подизањем квалитета вербалног изражавања ученика развија језичко-мисаоне процесе и опште изражавање ученика
 • да пружи непосредну помоћ породици а тиме доприноси правилном односу према детету.
Програм логопедског рада обухвата:

 • утврђивање говорно-језичког статуса
 • развој психолингвистичке основе за говор, читање, писање
 • развој унутрашњег говора
 • развој и корекција фонетске стране говора
 • развој активног говора и језика
 • кориговање муцања, брзоплетог говора и патолошки спорог говора
 • коректуру основног гласа
 • коректуру читања и писања

Рад се спроводи индивидуално и групно. Деца долазе два до три пута недељно у зависности од врсте говорног поремећаја, узраста детета и осталих психофизичких карактеристика.

Логопед остварује сарадњу са разредним наставницима, родитељима и осталим стручним сарадницима из школе и ван ње.

Реедукатор

Предмет “Психомоторне вежбе” дефинисан је у програму васпитно-образовног рада за децу ометену у менталном развоју као обавезне ваннаставне активности које се реализују као групне и индивидуалне.

Групне психомоторне вежбе реализује разредни наставник – дефектолог са по два часа недељно по одељењу од 1. до 4.разреда.

Индивидуалне активности чине вежбе специфичне реедукације психомоторике које реализује дефектолог-реедукатор са по два часа недељно по ученику од 1.-4. разреда.

У ове активности укључују се ученици на основу процене организованости психомоторике коју даје реедукатор у сарадњи са психологом, логопедом и разредним наставником.

Садржај рада обухвата скуп вежби које доприносе отклањању и ублажавању специфичних тешкоћа и поремећаја у једној или више области сензорног и психофизичког понашања детета ометеног у менталном развоју и омогућава му даље успешније учење и развој.