Учење увек треба да буде забавно

Настава је основна одредница дидактике, која има за циљ стицање знања, овладавање техникама учења, стицање способности, вештина и навика, неопходних, како за даљи практичан рад, тако и за живот у целини. Образовање, а нарочито настава, као његово полазиште усмерена је на постављене и добро испланиране и програмиране циљеве и исходе који се односе на знања, умења, ставове и вредности које ученици треба да развију и усвоје укључивањем у одређене сегменте образовне праксе. Циљеви и исходи повезују се са одговарајућим садржајима и методама наставе и учења.

Циљ наставе је, дакле, стварање слободне, аутономне, стваралачке и аутентичне личности и остваривање свих дечјих потенцијала, кроз процесе учења.