Организациона структура школе

Предшколско
одељење

Основна
школа

Дневни
боравак

Органи школе

 • Школски одбор
 • Савет родитеља
 • Директор
 • Ученички парламент
 • Педагошки колегијум
 • Наставничко веће
 • Одељенска већа
 • Стручно веће за основну групу предмета
 • Стручно веће за уметност и вештине
 • Стручно веће за рад са ученицима са сложеним потешкоћама у развоју
 • Стручни актив за развојно планирање и развој школског програма
 • Стручни актив за самовредновање
 • Тим за заштиту деце и ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
 • Тим за инклузивно образовање
 • Тим за описно оцењивање
 • Стручни тим
 • Тим за обезбеђивање квалитета и развоја установе
 • Тим за рану интервенцију и додатну подршку
 • Тим за пројектну активност
 • Тим за професионалну оријентацију