Додатна подршка

Током месеца маја и јуна школске 2018-19 год. Тим стручњака наше школе обавио је мапирање потреба за подршком за ученике са сметњама у развоју који су укључени у школе и вртиће на општини Врачар.

Том приликом утврђено је да је према прелиминарној процени неопходна подршка за око стотину деце. Тада је договорено да се почетком ове школске године потпишу протоколи о сарадњи између наше школе и осталих школа и вртића ( предшколских ученика ) са територије наше општине о сручној подршци.

Средином септембра ове школске године започето је потписивање протокола међу школама и наши стручњаци започели су са пружањем услуга подршке деци/ученицима, родитељима и колегама из ових установа.

Ова подршка односи се на различите области рада:

 • Процена тренутних потреба и најбољег ученика детета/ученика
 • Саветодавно-инструктивни рад са родитељима
 • Заједничка, тимска израда ИОП-а
 • Препоруке за избор метода, техника и облика рада са ученицима
 • Саветодавни рад усмерен на преобликовање непримерених облика понашања код неких ученика
 • Сензибилизација родитеља/деце ученика типичне популације на прихватање различитости
 • Индивидуални рад са дететом уз сагласност родитеља
 • Избор очигледних и других наставних средстава и другим областима у оквиру школе са којом се сарађује

Наша школа нуди и неке специјализоване услуге које би се одвијале у нашем простору, као што је:

 • Рад у сензорној соби
 • Рад у сланој соби
 • Рад на интерактивном поду, зиду и столу
 • Употреба рачунара са специјализованим тастатурама и мишевима у циљу стицања знања и вештина
 • Рад са логопедом, реедукатором психомоторике и соматопедом, као и друге врсте услуга

На овај начин олакшава се уклапање ученика/деце у вршњачку групу, унапред се припремају стратегије за наредне фазе развоја, дају се конкретни савети родитељима, као и наставницима како да поступају у одређеној ситуацији и ствара се могућност хоризонталног и вертикалног кретања ученика унутар образовног система.

Процењујући најбољи интерес деце/ученика, за стручном подршком,  одлучили смо да прерасподелом обавеза унутар колектива, започнемо подршку, бар једном броју ученика укључених у масовне школе, јер сви се слажу  у процени, да би овакав вид сарадње био добар, како за саме ученике, тако и за наставнике и стручне сараднике школа, али и родитеље ученика.