blog
logotype
deco

Ovde se nalazite: Početna Saradnici

img1
img2
img3
img4
Saradnici
Psiholog PDF Štampa El. pošta

Psiholog u najvećoj meri realizuje poslove u okviru:

- prijema učenika u školu, kada obalja razgovor sa roditeljima učenika, prikuplja potrebnu dokumentaciju za upis, daje osnovne informacije o sprovođenju plana i programa rada u školi, slobodnih aktivnosti;

- praćenja učenikovih potreba i mogućnosti učenja , psiholog pomaže nekim učenicima u savladavanju načina i tehnika učenja određenog nastavnog sadržaja;

- individualnog i grupnog rada na podsticanju lične kompeticije učenika, socijalne komunikacije, nenasilnom rešavanju sukoba, prevencije rizičnih oblika reagovanja i ponašanja, profesionalne orjentacije učenika;

- potreba da učenici razgovaraju sa psihologom o svom svakodnevnom životu, svojim osećanjima, razmišljanjima;

- procene intelektualnog funkcionisanja učenika;

- rada stručnih organa škole kroz koje obavlja konsultativni rada sa kolegama, dogovara se o merama za podsticanje i praćenje postignuća svakog učenika;

-  učešća sa nastavnicima  u izradi, primeni i obradi anketa, upitnika namenjenih ispitivanju stavova učenika, nastavnika i roditelja, vezanih za rad škole;

- savetovanja roditelja koje se najvećim delom odnosi na procenu potreba učenika, kao i podršci roditelju o uvremenjenom, konkretnom i podstičućem reagovanju za dete u porodičnom okruženju; roditeljskih sastanaka na teme koje su roditelji procenili kao važne i zanimljive;

- ostvarivanja saradnje i komunikacije sa prosvetnim, socijalnim, zdravstvenim institucijama, nevladinim organizacijama, udruženjima roditelja i svima onima koji mogu da doprinesu razvoju učenika i škole uopšte.

Opširnije...
 
Logoped PDF Štampa El. pošta

Cilj logopedskog rada u školi je da se otklone govorni poremećaji koji otežavaju verbalnu komunikaciju ili dovode di psihočkih i socijalnih trauma učenika. Vaspitno obrazovni zadaci su :

  • razvijanje govorno jezičke sposobnosti do odgovarajućeg nivoa, koje će u granicama psihofizičkih mogućnosti učenika omogućiti ostvarivanje cilja i zadatka osnovnog vaspitanja i obrazovanja.

  • da se pomoću govora učenici socijalizuju i osposobljavaju za svakodnevni život i rad

  • da se otklone blaži oblici govornih poremećaja koji predstavljaju smetnju uspešnoj govornoj komunikaciji u školi i van nje.

  • da podizanjem kvaliteta verbalnog izražavanja učenika razvija jezičko-misaone procese i opšte izražavanje učenika

  • da pruži neposrednu pomoć porodici a time doprinosi pravilnom odnosu prema detetu.

Opširnije...
 
Reedukator PDF Štampa El. pošta

 

Predmet "Psihomotorne vežbe" definisan je u programu vaspitnpo-obrazovnog rada za decu ometenu u mentalnom razvoju kao obavezne vannastavne aktivnosti koje se realizuju kao grupne i individualne.
Grupne psihomotorne vežbe realizuje razredni nastavnik – defektolog sa po dva časa nedeljno po odeljenju od 1. do 4.razreda.
Individualne aktivnosti čine vežbe specifične reedukacije psihomotorike koje realizuje defektolog-reedukator sa po dva časa nedeljno po učeniku od 1.-4. razreda.
U ove aktivnosti uključuju se učenici na osnovu procene organizovanosti psihomotorike koju daje reedukator u saradnji sa psihologom, logopedom i razrednim nastavnikom.

Opširnije...